Scroll to top

 

เกี่ยวกับเรา

ซิมเศรษฐี
เป็นผู้ให้บริการภายใต้สัญญาณ Feels Telecom บนโครงข่าย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

เป็นซิมแบบเติมเงิน (Prepaid) ราคา 899 บาท (จ่ายครั้งเดียวอยู่ได้ 12 เดือน) และร่วมลุ้นรางวัลทุกเดือน รวมมูลค่ากว่า 5,000,000 บาท

ลุ้นรางวัล

ร่วมลุ้นรางวัลทุกเดือน จำนวน 12 เดือน รวมมูลค่ากว่า 5,000,000 บาท

เติมเงิน

เดือนถัดไป ระบบจะเติมเงินใส่กระเป๋าให้เดือนละ 50 บาทอัตโนมัติ เมื่อใช้งานตามเงื่อนไขของบริษัทฯ นาน 12 เดือน

โทร & เน็ต

ได้เงินในกระเป๋าซิมสำหรับโทรและเล่นอินเตอร์เน็ต จำนวน 300 บาท ในครั้งแรก

เงื่อนไข

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเติมเงิน 50 บาท เฉพาะกรณีมีเงินคงเหลือในซิมต่ำกว่า 10 บาทเท่านั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระบบถึงจะเติมเงินให้อัตโนมัติ

ซิม

ซิมเศรษฐี 899

ซิมเศรษฐี ราคาเดียว 899 บาท ลุ้นเป็นเศรษฐีตลอดทั้งปี ได้ทั้งโทร ได้ทั้งเน็ต

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ Basic

• โทรออกทุกเครือข่าย นาทีละ 0.75 บาท
• อินเตอร์เน็ต MB ละ 0.25 บาท
• ส่งข้อความ SMS ครั้งละ 2 บาท

รางวัล

ลุ้นรางวัลมากมาย
มูลค่ารวมกว่า
5,000,000 บาท

อยากเป็นเศรษฐีต้องทำอย่างไร?

ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิกของโครงการซิมเศรษฐี โดยการซื้อซิมผ่านตัวแทนจำหน่ายในราคา 899 บาท โดยทางบริษัทฯ จะเติมเงินให้ 300 บาทในเดือนแรกและเดือนถัดไป เดือนละ 50 บาท เฉพาะกรณีมีเงินในโทรศัพท์ต่ำกว่า 10 บาท ระบบจะเติมเงินให้อัตโนมัติในทุกเดือน กรณีที่ซิมไม่เกิดการใช้งาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเติมเงินอัตโนมัติ 50 บาทในเดือนนั้นและร่วมลุ้นของรางวัลทุกเดือน เริ่มวันที่ 20 มกราคม- 20 ธันวาคม 2564 รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท

รางวัลมีอะไรบ้าง

ทุกวันที่ 20 ของเดือน มกราคม – พฤษภาคม และ กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2564 จำนวน 10 เดือน มูลค่ารวม 2,852,450 บาท

รางวัลที่ 1 : รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 35,600 บาท

รางวัลที่ 2 : ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 72,051 บาท

รางวัลที่ 3 : ทองคำหนักครึ่งสลึง จำนวน 40 รางวัล รวมมูลค่า 150,094 บาท

รางวัลที่ 4 : บัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 500 บาท จำนวน 55 รางวัล รวมมูลค่า 27,500 บาท

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 รวมมูลค่า 896,104 บาท

รางวัลที่ 1 : รถจักรยานยนต์ จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 178,000 บาท

รางวัลที่ 2 : ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 15 รางวัล รวมมูลค่า 429,899 บาท

รางวัลที่ 3 : ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 288,205 บาท

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 รวมมูลค่า 891,560 บาท

รางวัลที่ 1 : รถยนต์กระบะ ISUZU จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 605,000 บาท

รางวัลที่ 2 : ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 286,560 บาท

เงื่อนไขและกติกาเป็นอย่างไร

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

  1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิกของโครงการซิมเศรษฐี โดยการซื้อซิมผ่านตัวแทนจำหน่ายในราคา 899 บาท โดยทางบริษัทฯ จะเติมเงิน

ให้ 300 บาทในเดือนแรกและเดือนถัดไป เดือนละ 50 บาท เฉพาะกรณีมีเงินในโทรศัพท์ต่ำกว่า 10 บาท ระบบจะเติมเงินให้อัตโนมัติในทุกเดือน กรณีที่ซิมไม่เกิดการใช้งาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเติมเงินอัตโนมัติ 50 บาทในเดือนนั้น

  1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด และแสดงหลักฐานเบอร์โทรศัพท์ที่ตรงกับโครงการซิมเศรษฐีที่ใช้มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  2. หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตนเอง และประสงค์ให้บุคคลอื่นมารับแทน ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมทั้งติดอากรสแตมป์ และแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจภายในระยะเวลาที่กำหนด
  3. ในการจับชิ้นส่วนลุ้นรางวัล หากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
  4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่

ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544

  1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกประเภท จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมทั้งหมด
  2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  3. พนักงาน บริษัท ดีคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  4. กติกาการจับรางวัล ทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกคนลงบนกระดาษแล้วตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วนำมาใส่ในภาชนะที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมด

ให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันที เพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

  1. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านช่องทาง LINE @SimSetthi และ Facebook : SimSetthi ภายในทุกวันที่ 20 ของเดือน (เริ่มตั้งแต่ 20 มกราคม 2564 สิ้นสุดที่ 20 ธันวาคม 2564)

การเปิดใช้งาน

ขั้นตอนการ
เปิดใช้งานซิมเศรษฐี

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ดูแลซิมเศรษฐี
Posted by ผู้ดูแลซิมเศรษฐี
12 ตุลาคม 2020
ผู้ดูแลซิมเศรษฐี
Posted by ผู้ดูแลซิมเศรษฐี
10 ตุลาคม 2020
ผู้ดูแลซิมเศรษฐี
Posted by ผู้ดูแลซิมเศรษฐี
7 ตุลาคม 2020